Norwegian nature

POLITYKA ZARZĄDZANIA DANYMI

Oświadczenie o korzystaniu z plików cookies – obowiązuje od 25.05.2018 roku.

1. Wprowadzenie

Celem tego oświadczenia jest poinformowanie o korzystaniu z plików cookies w witrynie ildstoves.pl, a także o rodzaju zbieranych danych osobowych, przyczynach zbierania danych osobowych, sposobach ich wykorzystania oraz prawach przysługujących użytkownikom naszej witryny internetowej.

Grupa Jøtul potwierdza, że przetwarzanie danych osobowych w witrynie jotul.pl przebiega zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO).

2. Polityka ochrony danych

Każda usługa online ogranicza zbieranie danych osobowych do tych bezwzględnie koniecznych (minimalizacja danych) i towarzyszą jej informacje na temat:

  • administratora danych i celu zbierania danych (cel);
  • podstawy prawnej przetwarzania danych;
  • obowiązkowego lub opcjonalnego charakteru zbierania danych w ramach zarządzania aplikacją wraz z przypomnieniem kategorii przetwarzanych danych;
  • źródła danych (jeśli do przetworzenia żądania są używane inne dane niż te dostarczone za pośrednictwem usługi online);
  • kategorii osób, których to dotyczy;
  • odbiorców danych (w zasadzie tylko Grupa Jøtul, chyba że podano inaczej, na przykład, kiedy jest konieczne przekazanie danych stronie trzeciej);
  • okresu zatrzymania danych;
  • środków bezpieczeństwa (opis ogólny);
  • możliwości przekazania danych poza Unię Europejską lub zautomatyzowanego podejmowania decyzji;
  • praw użytkownika i sposobu korzystania z nich w ramach Grupy Jøtul.

Dane osobowe zbierane w ramach usług oferowanych w witrynie jotul.pl są przetwarzane zgodnie z bezpiecznymi protokołami i umożliwiają Grupie Jøtul zarządzanie żądaniami otrzymywanymi w jej aplikacjach komputerowych.

3. Cookies

4. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe zbierane za pomocą plików cookies w witrynie scan-stoves.pl nie są przekazywane żadnym stronom trzecim. Jakiekolwiek przetwarzanie danych przez podmioty przetwarzające wymaga zgody na przetwarzanie danych i jest prowadzone dopiero po otrzymaniu udokumentowanych instrukcji od Firmy.

5. Prawa użytkownika

Jeśli Firma przetwarza dane osobowe użytkownika, przysługuje mu prawo do dostępu i informacji na temat danych, których Firma jest administratorem. Użytkownik może także żądać sprostowania, usunięcia i ograniczania przetwarzania danych osobowych zgodnie z odpowiednim prawem dotyczącym danych osobowych.

Żądania w powyższych sprawach można przesyłać na adres webmaster@jotul.pl.

Jeśli użytkownik uważa, że Firma nie wypełnia swoich zobowiązań zgodnie z prawem dotyczącym przetwarzania danych osobowych, może wnieść skargę do odpowiednich organów ochrony danych.

6. Zmiany w oświadczeniu

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w tym oświadczeniu o korzystaniu z plików cookies. O wszystkich zmianach będziemy informować za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Dalsze korzystanie z witryny ildstoves.pl po wprowadzeniu zmian w tym oświadczeniu będzie oznaczało ich akceptację.